Menu

Vedtægter

Vedtægter for Søften Gymnastikforening

 

§1. Navn og hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Søften Gymnastikforening, (SGF).

Foreningen er stiftet i 1903 i Søften.

Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune.

 

§2. Formål

Stk.1

Foreningens formål er at tilvejebringe de bedst mulige rammer for at udøve idræt i Søften.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer

Stk.1

Foreningen er medlem af DIF og DGI og er undergivet disses love og bestemmelser.

 

§4. Medlemmer

Stk. 1

Som medlemmer optages personer, der kan gå ind for foreningens formål.

Stk. 2

Medlemmer indmelder sig ved henvendelse til den afdeling eller de afdelinger, hvori vedkommende ønsker at

dyrke sin idræt. Medlemmer betaler et kontingent, der opkræves af pågældende afdeling. En afdelingsbestyrelse

kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritage et medlem for betaling af kontingent. Medlemmer udmelder sig af en

afdeling ved henvendelse til den pågældende afdeling.

Et udmeldt medlem kan først genoptages som medlem, når skyldige kontingent er betalt.

Stk. 3

Et medlem kan af hovedbestyrelsen ekskluderes,

  • hvis medlemmet er i kontingentrestance til én eller flere af foreningens afdelinger,
  • hvis medlemmet opfører sig i strid med foreningens vedtægter,
  • hvis særlige forhold giver anledning hertil.

Et ekskluderet medlem har krav på, efter skriftlig anmodning til hovedbestyrelsen, at få eksklusionen prøvet på

førstkommende hovedgeneralforsamling. Eksklusionen kan omstødes ved absolut flertal.

Et ekskluderet medlem kan først genoptages som medlem efter beslutning i hovedbestyrelsen, eller hvis

eksklusionen er prøvet på hovedgeneralforsamlingen efter beslutning på hovedgeneralforsamling.

Stk. 4

Medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Stk. 5

Et medlem, der i mindst 10 år, eller under særlige omstændigheder, har udført et stort og uegennyttigt arbejde for

Søften Gymnastikforening, kan af hovedbestyrelsen, efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse eller fra

hovedbestyrelsen tildeles æresmedlemskab.

Æresmedlemskabet giver vederlagsfri adgang til at deltage i alle SGF’s aktiviteter, fastlagt af hovedbestyrelsen.

 

§ 5 Organisatorisk opbygning

Stk. 1

1. Foreningens aktiviteter udøves gennem følgende organer:

2. Hovedgeneralforsamlingen

3. Hovedbestyrelsen

4. Afdelingernes generalforsamlinger

5. Afdelingsbestyrelserne

Stk. 2

Hovedbestyrelsen skal godkende en ny afdeling, når den vurderer, at det idrætslige, økonomiske og

medlemsmæssige grundlag herfor er til stede.

Stk. 3

Hovedbestyrelsen kan nedlægge en afdeling, når den vurderer, at det idrætslige, økonomiske eller

medlemsmæssige grundlag for afdelingen ikke længere er til stede.

Stk. 4

Den enkelte afdeling er ansvarlig for egen økonomi, egne idrætslige mål og egne aktiviteter, indenfor de rammer,

der er fastlagt af hovedbestyrelsen.

 

§ 6 Hovedgeneralforsamlingen

Stk. 1

Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Hovedgeneralforsamlingen mødes hvert år ultimo februar måned.

Stk. 3

Indkaldelse til hovedgeneralforsamling skal offentliggøres med mindst 21 dages varsel.

Hovedgeneralforsamlingen forberedes af den siddende hovedbestyrelse.

Stk. 4

Medlemsforslag, der ønskes behandlet af hovedgeneralforsamlingen, skal være hovedformanden skriftligt i

hænde 14 dage før hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 5

Hovedbestyrelsens skriftlige beretning og det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, forslag til

fremtidige aktiviteter, eventuelle andre forslag samt forslag til budget for kommende regnskabsår skal være

tilgængelig senest 8 dage før hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 6

Hovedgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Beretning fra afdelingerne

5. Behandling af indkomne forslag

6. Orientering om fremtidige aktiviteter i hovedforeningens regi

7. Godkendelse af budget

8. Valg af

a) Formand (på lige årstal for 2 år)

b) Næstformand (på ulige årstal for to år)

c) Kasserer (på ulige årstal for to år)

d) Sekretær (på lige årstal for top år)

e) 2 suppleanter (hvert år)

f) 2 kritiske revisorer (hvert år)

g) 1 revisorsuppleant (hvert år)

9. Eventuelt

Stk. 7

Medlemmer på 15 år eller derover har tale- og stemmeret.

Medlemmer under 15 år kan med tale- og stemmeret repræsenteres af en forældre eller en værge.

Medlemmer på 18 år eller derover er valgbare.

Stk. 8

Ved personvalg gælder følgende regler:

a. Personvalg afgøres ved simpelt flertal.

b. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

c. Kun fremmødte stemmeberettigede kan afgive stemme.

d. Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået det antal, der skal vælges.

 

Stk. 9

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en hovedgeneralforsamling, hvor mindst halvdelen af de

stemmeberettigede er til stede på afstemningstidspunktet, og hvor forslaget vedtages med mindst 2/3 af de

afgivne stemmer.

Er færre end halvdelen af de stemmeberettigede tilstede på afstemningstidspunktet, indkaldes til en

ekstraordinær hovedgeneralforsamling, hvor forslaget kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer

uanset antallet af tilstedeværende stemmeberettigede.

Stk. 10

Ekstraordinær hovedgeneralforsamling kan indkaldes af hovedbestyrelsen og skal inden 1 måned indkaldes, når

mindst én afdelingsbestyrelse skriftligt forlanger behandling af en konkret anført sag.

Stk. 11

Tidsfristerne for indkaldelse til ekstraordinær hovedgeneralforsamling er de samme som for en ordinær

hovedgeneralforsamling.

Stk. 12

Beslutninger truffet på en hovedgeneralforsamling tages til referat efter dirigentens anvisning.

 

§ 7 Hovedbestyrelsen

Stk. 1

Hovedbestyrelsen er foreningens højeste myndighed mellem hovedgeneralforsamlingerne.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen består af de på hovedgeneralforsamlingen direkte valgte medlemmer, dvs. formand,

næstformand, kasserer og sekretær, samt af formændene for hver afdeling i foreningen.

Stk. 3

Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Alle beslutninger føres til referat.

Stk. 4

Afgår et valgt hovedbestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en af suppleanterne i hovedbestyrelse, der efter

behov omkonstituerer sig.

Stk. 5

Suppleanterne til hovedbestyrelsen og formanden for SGF’s venner eller dennes substitut kan deltage i

hovedbestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Afdelingsformændene kan lade sig repræsentere af en substitut

med stemmeret.

Stk. 6

Hovedforeningen tegnes af hovedbestyrelsens formand og kasserer.

Stk. 7

Hovedbestyrelsen er ansvarlig for henvendelser til offentlige myndigheder samt henvendelser af principiel eller

tværgående karakter til idrætsorganisationer m.m.

 

§ 8 Hovedforeningens økonomi

Stk. 1

Hovedforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen forelægger til godkendelse på den ordinære hovedgeneralforsamling et revideret årsregnskab

for foregående regnskabsår og et budget for det kommende regnskabsår.

Stk. 3

Foreningens regnskab revideres af to på hovedgeneralforsamlingen valgte kritiske revisorer. Revisorerne har til

enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 4

Retningslinier for økonomiske enkeltdispositioner fastlægges af hovedbestyrelsen.

 

 

§ 9 Afdelingsgeneralforsamlingerne

Stk. 1

Afdelingsgeneralforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

Stk. 2

Afdelingsgeneralforsamlingen mødes hvert år i februar måned inden hovedgeneralforsamlingen.

Stk. 3

Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling skal offentliggøres med mindst 21 dages varsel.

Afdelingsgeneralforsamlingen forberedes af den siddende afdelingsbestyrelse.

Stk. 4

Medlemsforslag, der ønskes behandlet af afdelingsgeneralforsamling, skal være afdelingsformanden skriftligt i

hænde senest 14 dage før afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 5

Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning og det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår, forslag til

fremtidige aktiviteter, eventuelle andre forslag samt forslag til kommende regnskabsår skal være tilgængelig

senest 8 dage før afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 6

Afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af formandens beretning

3. Godkendelse af regnskabet

4. Behandling af indkomne forslag

5. Orientering om fremtidige aktiviteter

6. Fastlæggelse af kontingent for næste sæson

7. Godkendelse af budget

8. Valg af

a) Bestyrelsesmedlemmer (for to år)

b) 1 – 2 suppleanter (for ét år)

9. Eventuelt

I alt omfatter afdelingsbestyrelsen 3 – 7 medlemmer. Det tilstræbes, at ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg

hvert år.

Stk. 7

Medlemmer på 15 år eller derover har stemme- og taleret.

Medlemmer under 15 år kan med tale- og stemmeret repræsenteres af en forældre eller værge.

Medlemmer på 18 år eller derover er valgbare.

Stk. 8

Ved personvalg gælder følgende regler.

a. Personvalg afgøres ved simpelt flertal.

b. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

c. Kun fremmødte stemmeberettigede kan afgive stemme.

d. Kandidater er valgt uden afstemning, hvis der kun er foreslået det antal, der skal vælges.

Stk. 9

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan indkaldes af afdelingsbestyrelsen og skal inden 1 måned

indkaldes, når mindst 10 af afdelingens medlemmer skriftligt forlanger behandling af en konkret anført sag.

Stk. 10

Tidsfristerne for indkaldelse til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling er de samme som for en ordinær

afdelingsgeneralforsamling.

Stk. 11

Beslutning truffet af en afdelingsgeneralforsamling tages til referat efter dirigentens anvisning.

 

§ 10 Afdelingsbestyrelserne

Stk. 1

Afdelingsbestyrelsen er afdelingens højeste myndighed mellem afdelingsgeneralforsamlingerne.

Stk. 2

Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv med mindst formand og kasserer og fastsætter selv sin

forretningsorden.

Alle beslutninger føres til referat.

Stk. 3

Suppleanterne til afdelingsbestyrelsen kan deltage i afdelingsbestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Afgår et afdelingsbestyrelsesmedlem i valgperioden, indtræder en suppleant i afdelingsbestyrelsen, der efter

behov omkonstituerer sig.

Stk. 4

Afdelingen tegnes af afdelingens formand og kasserer.

Stk. 5

Afdelingen er ansvarlig for henvendelse til idrætsorganisationer m.m, når henvendelsen alene drejer sig om

forhold, der vedrører afdelingens ansvarsområde.

Henvendelser til offentlige myndigheder samt henvendelser af principiel eller tværgående karakter til

idrætsorganisationer m.m indstilles af hovedbestyrelsen.

 

§ 11 Afdelingens økonomi

Stk. 1

Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Afdelingsbestyrelsen forelægger til godkendelse på den ordinære afdelingsgeneralforsamling et revideret

årsregnskab for foregående regnskabsår, et budget, med evt. udtalelser fra hovedbestyrelsen, for det kommende

regnskabsår og forslag til kontingent for næste sæson.

Stk. 3

Afdelingens regnskab revideres af de på hovedgeneralforsamlingen valgte kritiske revisorer. Revisorerne har til

enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Stk. 4

Afdelingsbestyrelsen skal forelægge budgettet for hovedbestyrelsen, så denne inden afdelingsgeneralforsamlingen

kan udtale sig om budgettet.

Stk. 5

Retningslinier for økonomiske enkeltdispositioner fastlægges af hovedbestyrelsen.

 

§ 12 Opløsning af foreningen

Stk. 1

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær hovedgeneralforsamling, der er

indkaldt med dette punkt på dagsordenen, i øvrigt jf. afstemningsreglerne i §6 stk. 9

Stk. 2

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler ungdomsarbejdet i Søften.

 

§ 13 Fortolkning

Stk. 1

Fortolkning af nærværende vedtægter afgøres i tvivlstilfælde af hovedbestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for

hovedgeneralforsamlingen.

 

Vedtaget på SGF’s hovedgeneralforsamling den 23. februar 1995

Revideret på ekstraordinær generalforsamling den 13. april 2015

Luk